Algemene voorwaarden

Ga je een bestelling plaatsen in de webshop van de BoekenBlues? Hieronder lees je de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Officiële zaken, dus alles in de ‘U aanspreekvorm’.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Als klant van BoekenBlues gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die BoekenBlues aan haar dienstverlening heeft verbonden.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van BoekenBlues en op alle bestellingen die u bij BoekenBlues verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en BoekenBlues.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door BoekenBlues is aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door BoekenBlues gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 De overeenkomst bij bestellingen op de website van BoekenBlues komt tot stand op het moment dat u per e-mail de orderbevestiging van BoekenBlues ontvangt nadat u via de website de bestelling hebt geplaatst.

2.3 Bestelde producten blijven 7 dagen gereserveerd.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1 Alle prijsopgaven van BoekenBlues en alle bedragen die door BoekenBlues aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en programmeer- en typefouten).

3.2 De prijzen zijn exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Op de tweedehandsgoederen is de margeregeling van toepassing en hierbij wordt 0% BTW in de factuur opgenomen.

Artikel 4. Betaling

4.1 De betaling dient door de consument te worden voldaan alvorens de levering van het product in werking wordt gezet.

4.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

4.4 Facturering door BoekenBlues vindt plaats direct na de vooruitbetaling van de bestelde producten, welke door de consument zijn betaald door middel van overboeking op de door BoekenBlues aangewezen bankrekening, of via elektronische betaling op een door BoekenBlues aangegeven bankrekening, met behulp van iDEAL.

Artikel 5. Levering, risico- en eigendomsovergang

5.1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan BoekenBlues te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking. Het product dient bij retour­zending in dezelfde staat te verkeren als het door Boekenblues aangeleverd is. Eventuele kosten voor terugzending bij gebreken of verkeerd geleverde producten zijn voor rekening van BoekenBlues.

5.2. Als afleveradres geldt het adres dat bij bestelling kenbaar is gemaakt.

5.3. BoekenBlues zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt hierover uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst aan u bericht. In dat geval heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft daarbij geen recht op een schadevergoeding.

5.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BoekenBlues tot het moment van verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Herroepingsrecht, ruilen en retouren

6.1 U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden. Stuur voordat u een artikel terugzendt altijd eerst een mailtje met de mededeling dat u een product terugstuurt. U dient zelf de kosten voor de retourzending te betalen.

6.2 Artikelen dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Artikel 7. Klachten en vragen

7.1 Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij BoekenBlues (info@boekenblues.nl / 06-28404016)

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.

7.3 BoekenBlues beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal BoekenBlues binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties

8.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

8.2 BoekenBlues sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van verlies van data die op de bij BoekenBlues bestelde dragers opgeslagen wordt. U dient er zelf voor zorg te dragen dat u een back-up van de data maakt en/of andere maatregelen treffen om verlies van data te voorkomen.

8.3 BoekenBlues sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van BoekenBlues of door BoekenBlues ingeschakelde derden.

8.4 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van BoekenBlues worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door BoekenBlues geleverde goederen.

8.5 De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van BoekenBlues en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00